07.09.2020 Anunţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei vacante administrator al Î. M. ”TD-Servitium”

In conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al întreprinderii municipale „TD-SERVITIUM”, aprobat prin decizia Consiliului comunal Truşeni nr. 4/32 din 10.06.2020 (plasat pe pagina oficială a Primăriei comunei Truşeni www.truseni.md).

 Pentru funcţia de administrator al întreprinderii poate candida care corespunde următoarelor cerinţe:

1) cunoaşte limba română;

2) deţine studii superioare sau echivalentul lor;

3) a activat în funcţii de conducere cel puţin 4 ani;

4) cunoaşte cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;

5) nu a împlinit vârstă necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

6) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

7) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate;

8) nu este condamnată, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată pentru infracţiuni de corupţie.

Dosarul de participare la concurs trebuie conţină cel puţin:

1) Scrisoarea de motivare şi viziunea privind eficientizarea activităţii economico - financiare a întreprinderii;

2) Curriculum vitae (CV);

3) Copia diplomei de studii;

4) Referinţe profesionale (nu mai puţin de două);

5) Cazierul judiciar;

6) Copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare/specialitate;

7) Certificatul care atestă cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, dacă deţine;

8) Certificat despre starea sănătăţii şi certificat de la instituţia narcologică.

Notă: Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Termenul limită de depunere a documentelor până la data de 22.09.2020, ora 17.00.

Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să fie prezentat la sediul întreprinderii/primăriei (str. 27 August, nr. 30). Concursul privind selectarea candidatului la funcţia de administrator al întreprinderii se va desfăşura în două etape: I - preselecţia candidaţilor şi II - interviu.

Concursul se va desfăşura la data de 29 septembrie 2020, ora 17.00 în incinta Primăriei comunei Truşeni (str.27 August, nr. 30).

Informaţii suplimentare la tel.022-590-444, Tel. mob. 079987104 viceprimarul comunei Truşeni, Sergiu Grozav. Comisia Administraţiei Publice Locale