CONSILIUL COMUNAL TRUŞENI

DECIZIE

 

Nr. 10/11                                                                      din  12.12.2012

 

 Cu privire la aprobarea bugetului

comunei Truşeni pentru anul 2013,  lectura II

    

     Urmare a examinării materialelor referitoare la bugetul comunei Truşeni pe anul 2013, în prima lectură, prezentate de către primarul comunei Truşeni, în baza Legii nr.847-XIII din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi proiectul bugetar, Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale şi Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 82 din 24.01.2006 „Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget”, art. 14(2), lit. n) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,  Consiliul comunal Truşeni, DECIDE:

 

1. Se aprobă bugetul comunei Truşeni pe anul 2013 la partea de venituri în sumă de 4635.4 mii lei şi a  cheltuielilor  în sumă de 5635.4 mii lei cu un dificit de 1000.0 mii lei.

2. Se aprobă :

2.1 Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului comunei Trușeni la prezenta deciziei conform  anexei nr. 1.

2.2 Cotele impozitelor şi taxelor locale vor fi încasate la bugetul local la prezenta deciziei conform anexei nr.2

2.3 Repartizarea alocaţiilor pentru finanţarea investiţiilor capitale pe beneficiari şi obiecte, la prezenta deciziei conform anexei nr. 3.

2.4 Sumele mijloacelor speciale preconizate spre încasare de către instituţiile finanţate de la bugetul comunei din executarea lucrărilor, la prezenta deciziei  conform anexei nr.4.

2.5 Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea secrviciilorl contra plată de către instituţiile publice, finanţate de la bugetul comunei Truşeni, la prezenta deciziei conform anexei nr. 5.

2.6 Limita statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul comunei Truşeni, la prezenta deciziei  conform anexei nr.6

2.7 Cuantumul fondului de rezervă a bugetului satului în sumă de 45.4 mii lei

3. Se permite ordonatorului principal de credite, primarului com. Truşeni să efectuieze modificări în planul de cheltuieli lunar în limita mijloacelor bugetare şi extrabugetare aprobate de către Consiliul comunal pe anul bugetar 2013.

4. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina primarului, dl Ion Apostol şi contabilei-şef, dna Ana Roşioru.

 

Prşedinte de şedinţă                                                   Madan Vladimir

Contrasemnează:

Secretar al consiliului                                                    Burduja Margareta

Обратная связь

E-mail:
Тема:
Сообщение: