Anunț angajare Director

Anunț angajare Director

Anunț angajare Director

PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘENI

(municipiul Chișinău, str. 27 August, nr. 30)

ANUNȚ

privind desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției de director

la Instituția de educație timpurie nr. 2

din subordinea Primăriei comunei Trușeni

În conformitate cu prevederile ordinului ministrului educației, culturii și cercetării nr. 163 din 23.03.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general, cu ulterioarele modificări și completări prin ordinul nr. 964 din 07.10.2015 și prin ordinul nr. 147 din 17.02.2020.

Condițiile de participare la Concurs:

La funcţia de director la Instituţia de educație timpurie poate candida persoana care întruneşte  cumulativ următoarele condiţii:

  1. deține cetățenia Republicii Moldova;
  2. are studii universitare;
  3. are o vechime în activitatea didactică de cel puțin trei ani;
  4. la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 de ani;
  5. cunoaște limba română;
  6. este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
  7. nu are antecedente penale;
  8. nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), lit. m și lit. n) din Codul muncii.

Candidații pentru ocuparea funcției de director pot depune dosarul, în termen de 30 zile calendaristice, de la data publicării anunțului,prin poştă sau prin e-mailwww.primariatruseni.md,

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatoriu:

1)cererea de participare, al cărei model se anexează;

2) copia actului de identitate;

3) copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

4) curriculum vitae, al cărei model se anexează;

5) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic eliberat de medicul de familie și neuropsihic de medicul psihiatru și medicul narcolog, pentru exercitarea funcției;

6) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

7) proiectul planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani este obligatoriu la etapa de participare interviu care se va elabora în formă tabelară și va cuprinde: acțiuni, termeni de realizare, responsabili, parteneri, indicatori de rezultat și estimarea costurilor;

  • candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia actului ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific –didactic.

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, copia/copiile  actului/actelor ce confirmă  gradul  didactic/managerial  şi/sau  titlul  ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale,  publicaţiile didactice şiştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.

În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant,  actele  necesare  pot fi autentificate de notar, certificate ”corespunde cu originalul” de către specialistul resurse umane  a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dacă  actele  de  participare  la  concurs  se  prezintă  în copii,  fără  a  fi însoţite  de  originale,  acestea trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului. 

În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă, actele necesare de a fi depuse în copie pot fi autentificate de notar, certificate  ”corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane  a unităţii  în care candidatul activează sau prezentate în copii.

Dacă documentele respective se prezintă în copii, originalele (copiile autentificate) trebuie prezentate  în ziua desfăşurării concursului.

În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format  PDF  sau  JPG.  În  acest  caz,  în  ziua  desfăşurării  concursului,  sub  sancţiunea  neadmiterii  la concurs,  candidatul trebuie  să prezinte  originalul dosarului de  concurs. 

În  cazul  depunerii  dosarului  de  către  candidat  personal  sau  prin  reprezentant,  cererea  de  participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie,  sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.

Actele vor fi depuse în anticamera Primăriei comunei Trușeni sau în biroul nr. 6 la specialistul resurse umane din cadrul Primăriei comunei Trușeni, pe adresa: mun. Chișinău, comuna Trușeni, str. 27 August, nr. 30, biroul 5.

Data-limită de depunere a actelor – 29 ianuarie  2021, ora 17.00

Informații privind bugetul instituțiilor pe ultimii ani pot fi accesate pe site-ul Primăriei: decizia nr. 7/2 din 08.12.2018 „Cu privire la aprobarea bugetului comunei Trușeni pentru anul 2019 în lectura II”, decizia nr. 2/1 din 04.02.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului comunei Trușeni pentru anul 2020 în lectura a doua”.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare la depunerea dosarului:Veronica Procopii, specialistresurse umane în cadrul Primăriei comunei Trușeni, la adresa electronică: primariatruseni@mail.ru, veronica.procopii@gmail.com, iar informații suplimentare pe aspect financiar dna Ecaterina Vîrlan, contabil șef al Primăriei comunei Trușeni, la adresa electronică:contabilitateatruseni@gmail.com.

Accesați linkul : http://ctice.gov.md/wp-ontent/uploads/2020/06/bibliografia_rom.pdf.

Bibliografia concursului în funcție de tipul instituției de învățământ  poate fi accesată.