Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Anunț la postul vacant de jurist

Anunț cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal (jurist) în cadrul Primăriei comunei Trușeni

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 201/2009, Primăria comunei Trușeni anunță Concursul funcției vacante.

Scopul general al funcției

Asigură respectarea legislaţiei în vigoare în cadrul administraţiei publice locale.

Reprezintă intereselor Primăriei comunei Truşeni în instanţele judecătoreşti.

Sarcinile de bază

 1. Reprezentarea, în modul stabilit, a intereselor Primăriei comunei Truşeni în instanţele judecătoreşti şi alte instituţii cu atribuţii jurisdicţionale;
 2. Monitorizarea legalităţii organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice cu strigare;
 3. Elaborarea contactelor şi asigurarea legalităţii întocmirii acestora, cu excepţia contractelor din domeniul achiziţiilor publice;
 4. Participarea la elaborarea proiectelor de documente cu caracter normativ şi a avizelor privind legalitatea proiectelor de decizie şi dispoziţie, cu titlu de recomandare;
 5. Acordarea consultaţiilor şi asistenţei juridice angajaţilor Primăriei comunei Truşeni şi conducătorilor instituţiilor publice din subordinea acesteia;
 6. Participarea la comisii, grupuri de lucru, constituite atât în cadrul Primăriei Comunei Truşeni, cât şi îii alte instituţii publice din subordine; îndeplinirea funcţiei de secretar a Comisiei administrative.
 7. Examinarea corespondenţei distribuite prin rezoluție.

Condițiile de participare la Concurs:

1) deține cetățenia Republicii Moldova;

2) posedă limba de stat;

3) are capacitate deplină de exercițiu;

4) nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

5) are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;

6) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică, conform art. 64 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Legea nr. 158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

7) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

8) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Cerințe specifice:

Studii: superioare juridice cu diplomă de licenţă sau echivalentă, preferabil experienţă în serviciul public.

Cunoștințe:

– cunoaşterea legislaţiei civile şi penale, cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice, cunoştinţe în domeniul legislaţiei ce reglementează activitatea de serviciu.

– Cunoştinţe de operator la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet, utilizarea programelor MapInfo şi altor programe de specialitate;

– Cunoaşterea limbii române la nivel avansat (citit, scris, vorbit) şi limbii ruse la nivel citit scris, vorbit.

Abilități:

 • inteligenţă (gîndire logică, capacitate de analiză şi sinteză)
 • capacitate de organizare şi elaborare a documentaţiei;
 • capacitate de a prelucra informaţia în vederea luării deciziilor sau furnizării de date prelucrate altor factori decizionali;
 • corectitudine, tenacitate, seriozitate, responsabilitate.

Aptitudini/comportament:

Obiectivitate în aprecierea şi analiza situaţiilor sociale, receptivitate, spirit de echipă sinceritate, dispus la colaborare, responsabilitate, disciplină, creativitate.

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:

 1. formular de participare (se anexează);
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copia diplomei de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificatul medical;
 6. cazier judiciar.

Notă:

 • copiile documentelor nominalizate prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu originalul lor, pentru a fi verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul personal de concurs cu originalul cazierului juridic și certificatul medical, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

TERMENUL DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este până la dat de 16.02.2022.

Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la Primăria comunei Trușeni (str. 27 August, nr. 30), bir. , telefon de contact 022-590-238, adresa de email: primariatruseni@mail.ru.

Bibliografia concursului 2022 jurist:

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist(jurist)  din cadrul primăriei comunei Truşeni

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Cod Civil al Republicii Moldova
 • Cod Administrativ al Republicii Moldova
 • Cod contravențional al Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Lege Nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale
 • Legea nr.271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice
 • Legea integrității nr. 82/2017;
 • Legea nr.199/2010 privind statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică
 • Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public”

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

 • Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern
 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative
 • Legea nr.982/2000 privind accesul la informație
 • Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale 

 • Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă
 • Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală
 • Legea nr.438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
 • Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
 • Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local
 • Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale

Articole Recente