ANUNȚ pentru specialist (percepere fiscală)

ANUNȚ pentru specialist (percepere fiscală)

ANUNȚ pentru specialist (percepere fiscală)

PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘENI

(municipiul Chișinău, comuna Trușeni, str. 27 August, nr. 30)

ANUNȚ

cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist (percepere fiscală) în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale al Primăriei comunei Trușeni

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 201/2009, Primăria comunei Trușeni anunță Concursul funcției vacante.

Scopul general al funcției:

Colectarea impozitelor și taxelor locale în bugetul comunal, constatarea și verificarea materiei impozabile, impunerea obligațiilor fiscale tuturor contribuabililor persoane fizice-cetățeni și persoane juridice, urmărirea și executarea silită a creanțelor bugetare, soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor legate de activitatea desfășurată.

Implementarea prevederilor legale privind impozitele și taxele locale.

Sarcinile de bază:

1. Asigurarea ținerii registrelor de evidență integrală a contribuabililor din comuna Trușeni;

2. Perfectarea și înmânarea avizelor de plată contribuabililor;

3. Asigurarea perceperii integrale a impozitelor pe bunurile imobiliare și taxelor locale;

4. Asigurarea luării de măsuri în vederea stingerii obligațiilor fiscale.

Condițiile de participare la Concurs:

1) deține cetățenia Republicii Moldova;

2) posedă limba de stat;

3) are capacitate deplină de exercițiu;

4) nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

5) are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;

6) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică, conform art. 64 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Legea nr. 158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

7) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

8) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Cerințe specifice:

Studii: medii de specialitate sau superioare în domeniul economico-financiar,

Experiență profesională:

 • preferabil experienţă în domeniu sau administrația publică locală.

Cunoștințe:

1) Cunoașterea legislației fiscale și aplicarea acesteia;

2) Cunoștințe de operare la calculator: Microsoft Office (Word, Excel etc.), Sistemul informațional al Serviciului fiscal de stat, internet, etc.

Abilități – organizatorice, decizionale, de anticipație situațională, capacitate de analiză și sinteză, aptitudini de comunicare verbală, aplanare de conflicte, mobilizare de sine și a echipei, de utilizare a computerului.

Aptitudini/comportament- respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate,disciplină, responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.


LISTA DOCUMENTELOR NECESARE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:

 1. formular de participare (se anexează);
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificatul medical;
 6. cazier judiciar.

Notă:

 • Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu originalul lor, pentru a fi verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul personal de concurs cu originalul cazierului juridic și certificatul medical, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

TERMENUL DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă și  interviul, este până la data de 19 iulie 2021.

Dosarul de concurs va fi depus personal de către candidat la adresa: mun. Chișinău, comuna Trușeni, str. 27 August, nr. 30, (Primăria comunei Trușeni, bir. 6 la specialistul resurse umane în cadrul Primăriei comunei Trușeni, telefon de contact 022-590-236, sau expediat prin poștă sau e-mail: primariatruseni@mail.ru .

B I B L I O G R A F I E:

Acte normative în domeniul serviciului public:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
  1. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
  1. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită al funcţionarului public”;
  1. Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 „Privind administraţia publică locală”;
  1. Legea nr. 325 din 23.12.2013 ,,Privind evaluarea integrităţii instituționale”;
  1. Legea nr.133 din 17 iunie 2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”;
  1. Codul administrativ nr. 116 din 19.07.2018;
  1. Legea nr. 100 din 22.12.2017 „Cu privire la actele normative”;
  1. Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.

Acte normative în domeniul  de specialitate:

 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova;
 2. Legea nr.1163-XIII din 27 aprilie 1997 Codul fiscal (Titlul I, V și VI) , cu modificările ulterioare;
 3. Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 „Pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal”, cu modificările ulterioare;
 4. Legea nr.1054-XVI din  16 iunie 2000 „Pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, cu modificările ulterioare;
 5. Legea nr.408-XV din 26 iulie 2001 „Pentru punerea în aplicare a titlului V din Codul fiscal”, cu modificările ulterioare;
 6. Legea nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 „Pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal, cu modificările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului nr.998 din 20 august 2003 „Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor din cadrul Primăriei”.

Add Comment