Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

CONCURS LA FUNCȚIA DE CONTABIL ȘEF

ANUNȚ

cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil-șef în cadrul Primăriei comunei Trușeni

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 201/2009, Primăria comunei Trușeni anunță Concursul funcției vacante.

Scopul general al funcției

Asigurarea elaborării şi exacutării bugetului local. Organizarea şi gestionarea lucrului în cadrul contabilităţii. Gestionarea eficientă a resurselor financiare a autorităţii publice locale.

Sarcinile de bază

1.Planificarea şi asigurarea organizarea activităţii contabilităţii;

 1. Asigurarea elaborării proiectului bugetului comunei Truşeni şi înaintarea proiectului spre examinare şi adoptare Consiliului comunal Trușeni;
 2. Verificarea executării bugetului local. Organizarea, gestionarea şi verificarea activității în cadrul contabilităţii;
 3. Asigurarea realizării sarcinilor în domeniul analizei bugetare și managementului financiar, întocmirea și prezentarea devizelor de cheltuieli, bilanțuri ai activității economico-financiare, rapoarte financiare ale Primăriei comunei Trușeni;
 4. Coordonarea organizării şi desfăşurării procesului de achiziţii publice a mărfurilor şi serviciilor;
 5. Monitorizarea procesului de întocmire a notelor de contabilitate, verificarea și prelucrarea acestora;
 6. Asigurarea evidenței analitică și sintetică a subconturilor.

Condițiile de participare la Concurs:

1) deține cetățenia Republicii Moldova;

2) posedă limba de stat;

3) are capacitate deplină de exercițiu;

4) nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

5) are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;

6) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică, conform art. 64 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Legea nr. 158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

7) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

8) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

 

Cerințe specifice:

Studii: superioare în domeniul contabilităţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, preferabil experienţă în serviciul public.

Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniul contabilităţii, în domeniul organizării şi funcţionării contabilităţii, cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice;

Cunoştinţe de operator la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;

Cunoaşterea limbii moldoveneşti şi ruse la nivel avansat (citit, scris, vorbit)

Abilităţi:

 • inteligenţă (gîndire logică, capacitate de analiză şi sinteză)
 • capacitate de organizare şi conducere a activităţii specialiştilor;
 • capacitate de a prelucra informaţia în vederea luării deciziilor sau furnizării de date prelucrate altor factori decizionali;
 • corectitudine, tenacitate, seriozitate.

 

Aptitudini/comportament:

Obiectivitate în aprecierea şi analiza situaţiilor sociale, receptivitate, spirit de echipă sinceritate, dispus la colaborare, responsabilitate, disciplină , creativitate

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:

 • formular de participare (se anexează);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul medical;
 • cazier judiciar.

Notă:

 • copiile documentelor nominalizate prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu originalul lor, pentru a fi verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul personal de concurs cu originalul cazierului juridic și certificatul medical, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

TERMENUL DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este până la dat de 17.02.2023, ora 17.00.

 

Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la Primăria comunei Trușeni (str. 27 August, nr. 30), bir. , telefon de contact 022-590-238, adresa de email: primariatruseni.md@gmail.com.

 

Bibliografia

concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil șef

din cadrul primăriei comunei Truşeni

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr.155/2011 pentru aprobarea clasificatorului unic al funcțiilor publice;
 • Lege133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale
 • Legea integrității 82/2017;
 • Legea nr.199/2010 privind statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică
 • Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”
 • Acte normative specifice domeniului de specialitate:
 • Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale
 • Hotărârea Guvernului nr.1001/2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative.
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
 • Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern
 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative
 • Legea nr.982/2000 privind accesul la informație
 • Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale 
 • Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă
 • Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală
 • Legea nr.438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
 • Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
 • Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local

 

formular de participare la concurs

 

 

Articole Recente