Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Concurs la funcția de Director al Muzeului local de Istorie și Etnografie din satul Trușeni

ANUNȚ

cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al Muzeului local de Istorie și Etnografie a satului Trușeni

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director la IP Casa de Cultură, IP Muzeul local de Istorie și Etnografie și IP Centrul de Tineret Trușeni, aprobat prin Decizia Consiliului Comunal Trușeni nr.1/2 din 04.02.2022, Primăria comunei Trușeni anunță Concursul funcției vacante.

Scopul general al funcției

Asigură respectarea și aplicarea legislaţiei în vigoare în cadrul administraţiei publice locale și domeniul de activitate a muzeelor.

Asigură managementul eficient al Muzeului local de Istorie și Etnografie.

Sarcinile de bază

–  desfăşurarea întregii activităţi a instituţiei pe care o reprezintă în raporturile fizice şi juridice;

– coordonarea programelor de manifestări ştiinţifice şi culturale,

– asigurarea respectării disciplinei de muncă şi a ordinei interne;

– elaborarea planului de activitate al instituţiei;

– prezintarea propunerilor de reglementare şi perfecţionare a condiţiilor de muncă;

– îndeplinirea prevederilor bugetului anului de venituri şi cheltuieli ale Muzeului;

– asigurarea respectării încadrării cheltuielilor muzeului aprobate de către Consiliul comunal;

– asigurarea respectării legislaţiei privind protecţia muncii şi securitatea în muncă; – aprobă Regulamentul Intern al Muzeului;

– aprobarea, cu respectarea prevederilor legale, selectarea, angajarea şi promovarea personalului;

– sancţionarea şi încetarea raporturilor de muncă ale salariaţilor;

– aprobarea atribuţiilor de serviciu ale personalului din cadrul structurilor funcţionale ale Muzeului în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin contractul încheiat cu Consiliul comunal;

– aprobarea, în condiţiile legii, programarea concediilor de odihnă ale salariaţilor Muzeului.

 

Condițiile de participare la Concurs:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are studii superioare universitare;
 • are experiență în lucrul de cel puțin 3 ani;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 • cunoaște limba română;
 • este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
 • nu are antecedente penale;
 • nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l) lit. m) și lit.n) din Codul muncii;

Cerințe specifice:

Studii: superioare cu diplomă de licenţă sau echivalentă, preferabil studii manageriale și  experienţă în domeniu.

Cunoștințe:

– cunoaşterea legislaţiei în domeniul administrației publice locale și muzeelor, cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice.

– Cunoştinţe de operator la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet, utilizarea programelor MapInfo şi altor programe de specialitate;

– Cunoaşterea limbii române la nivel avansat (citit, scris, vorbit) şi limbii ruse la nivel citit scris, vorbit.

Abilități:

 • inteligenţă (gîndire logică, capacitate de analiză şi sinteză)
 • capacitate de management al Muzeului
 • capacitate de organizare şi elaborare a documentaţiei și a proiectelor;
 • capacitate de a prelucra informaţia în vederea luării deciziilor sau furnizării de date prelucrate altor factori decizionali;
 • corectitudine, tenacitate, seriozitate, responsabilitate.

Aptitudini/comportament:

Obiectivitate în aprecierea şi analiza situaţiilor sociale, receptivitate, spirit de echipă sinceritate, dispus la colaborare, responsabilitate, disciplină, creativitate.
LISTA DOCUMENTELOR NECESARE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:

 • cererea de participare la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii;
 • copiile actelor care atestă vechimea în muncă a candidatului;
 • curriculum vitae, al cărui model ese specificat în anexa nr. 2;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcției;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propiria răspundere;
 • proiectul planului de dezvoltare a I.P. Muzeului local de Istorie și Etnografie din satul Trușeni;
 • două referințe de la locurile de muncă anterioare/voluntariat.

Notă:

 • copiile documentelor nominalizate prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu originalul lor, pentru a fi verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul personal de concurs cu originalul cazierului juridic și certificatul medical, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

TERMENUL DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este până la data de 27.02.2023, ora 17.00.

Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la Primăria comunei Trușeni (str. 27 August, nr. 30), bir.7, telefon de contact 022-590-238, adresa de email: primariatruseni.md@gmail.com.

 

Articole Recente