DECIZIA evaluării prealabile a impactului asupra mediului

DECIZIA evaluării prealabile a impactului asupra mediului

DECIZIA evaluării prealabile a impactului asupra mediului

Urmare solicitării nr. 02 din 04.09.2020 privind efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului,
înregistrată la Agenția de Mediu cu nr. 1660/1-2722 din 04.09.2020, adresată de către ,,Vado Eco Farm” SRL,
pentru activitatea planificată ,,Instalarea a două turbine eoliene de marca SudWind S70 cu puterea totală
instalată de 3MW (T45, T46) în extravilanul com. Trușeni, mun. Chișinău”, beneficiar ,,Vado Eco Farmˮ SRL,
în baza prevederilor Legii nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și Ghidului cu
privire la executarea procedurilor privind evaluarea impactului asupra mediului, aprobat prin Ordinul
ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului nr. 1 din 04.01.2019, Vă comunicăm rezultatele
desfășurării procedurii de evaluare prealabilă.
În procesul de efectuare a analizei informației, au fost luate în considerație cele descrise din cererea de
evaluare prealabilă și s-a determinat planificarea realizării lucrărilor de instalare şi exploatare a două turbine
eoliene de marca SüdWind S70 1500kW produse de compania „NORDEX”, Germania cu puterea totală
AGENȚIA DE MEDIU ,,VADO ECO FARM” SRL
https://documente.mediu.gov.md/public Pagina 2 / 4
instalată de 3MW, pe terenurile cu numerele cadastrale 8039206.076 şi 8039301.024 și suprafața respectiv de
0,1 ha și 0,2757 ha, modul de folosință ,,grădină”, în extravilanul satului Truşeni, mun. Chişinău.
Turbinele eoliene vor debita energie electrică în reţeaua colectoare în baza Avizului de racordare emis de
,,Premier Energy Distribution” S.R.L. Terenurile preconizate pentru desfăşurarea activităţii planificate sunt
amplasate în extravilanul sudic al satului Truşeni, mun. Chişinău, la latitudinea 47.0320, longitudinea 28.4039
(T45) și latitudinea 47.0310 și longitudinea 28.4055 (T46) şi altitudinea de 264 metri faţă de nivelul mării.
Terenurile selectate se află la o distanţă de circa 550 m până la zona rezidenţială a comunei Truşeni si la 700 m
şi 2,3 km de la drumul local L454. Terenurile pe care vor fi amplasate turbinele eoliene T45 şi T46 sunt situate
în afara terenurilor din fondul ariilor naturale protejate de stat.
În scopul identificării potențialelor efecte asupra mediului și estimarea gradului semnificativ al acestora în
cazul dezvoltării proiectului, au fost întreprinse acțiuni secundare de analiză și verificare a datelor furnizate.
Aceste acțiuni, de regulă, presupun efectuarea studierii detaliate a caracteristicilor activității planificate și
amplasamentului, după cum urmează:
verificarea localizării amplasamentului în planul de urbanism și poziția acestuia față de areale sensibile
învecinate, urmare efectuării controlului la fața locului în data de 14.09.2020 de către Inspecția pentru
Protecția Mediului Chișinău, finalizat prin întocmirea Actului de inspectare nr. 011023;
verificarea actelor legislative care prevăd și nu permit, realizarea proiectului în prealabil, fără
efectuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și obținerea eventuală a acordului
de mediu sau avizul expertizei ecologice de stat, precum și verificarea prevederilor normative, care
restricționează sau expres interzic amplasarea și realizarea acestui gen de activitate planificată;
aplicarea criteriilor de selecție prevăzute în anexa nr. 4 la Legea nr. 86/2014 pentru a determina
necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului și a identifica:
dacă proiectul supus analizei are sau nu efecte semnificative asupra mediului,
posibilitatea apariției unei acțiuni/efect ca o consecință a caracteristicilor sau amplasării
proiectului, atât în faza de construcție, cât și în fazele de funcționare și dezafectare,
posibilitatea stabilirii măsurii/scării și estimarea semnificației efectului identificat asupra
mediului;
stabilirea necesității sau lipsei efectuării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în
baza gradului semnificativ al efectelor identificate și estimate.
În rezultat, se constată că activitatea planificată ,,Instalarea a două turbine eoliene de marca SudWind S70 cu
puterea totală instalată de 3MW (T45, T46) în extravilanul com. Trușeni, mun. Chișinău”, beneficiar ,,Vado
Eco Farmˮ SRL, intră sub incidența Legii nr. 86/2014, fiind încadrată în lista activităților planificate pentru
care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, din anexa nr. 2, la pct.3.
Industria energetică litera i) Instalaţii destinate transformării energiei eoliene în energie electrică (parcuri
eoliene) cu înălțimea construcției de peste 20 m, realizarea proiectului nu se permite fără efectuarea procedurii
de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului și obținerea acordului de mediu sau, după caz, a avizului
expertizei ecologice de stat.
AGENȚIA DE MEDIU ,,VADO ECO FARM” SRL
https://documente.mediu.gov.md/public Pagina 3 / 4
În acest context, având în vedere cele menționate, precum și necesitatea obținerii deciziei evaluării prealabile
a impactului asupra mediului a activității planificate, în baza prevederilor art. 2, 4, 5 și 10 din Legea nr. 86/2014
privind evaluarea impactului asupra mediului și Ghidului cu privire la executarea procedurilor privind
evaluarea impactului asupra mediului, Agenția de Mediu, în calitate de organ emitent a actelor permisive în
domeniul mediului, în limita competențelor funcționale stabilite prin Regulamentul cu privire la organizarea și
funcționarea Agenției de Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2018, nr. 210-223, art. 603) și a altor acte normative speciale, care prevăd respectarea și
implementarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în conformitate cu legislația Republicii
Moldova, decide că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, dar este necesară
eliberarea avizului expertizei ecologice pentru activitatea planificată ,,Instalarea a două turbine eoliene de
marca SudWind S70 cu puterea totală instalată de 3MW (T45, T46) în extravilanul com. Trușeni, mun.
Chișinău”, beneficiar ,,Vado Eco Farmˮ SRL.
Totodată, reieșind din particularitățile specifice ale locului de amplasare a activității planificate, la
elaborarea documentației de proiect se vor respecta următoarele condiții:

 1. Documentația de proiect va fi elaborată și coordonată în corespundere cu cerințele actelor legislative și
  documentelor normative de protecţie a mediului în vigoare.
 2. Documentația de proiect va cuprinde compartimentul ,,Protecția mediului” elaborat în conformitate cu
  prevederile documentului normativ NCM A.07.06:2016 și NCM A. 07.02.-2012.
 3. Informarea, de către autorităţile administraţiei publice locale şi inițiatorul activității planificate, a
  populaţiei despre activitățile planificate şi asigurării procesului participativ la luarea deciziei în etapele de
  proiectare şi amplasare. Temei: art. 3 alin. (d) din Legea nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecţia
  mediului înconjurător.
 4. Respectarea prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi
  schimb de terenuri, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1170 din 25.10.2016, în scopul executării
  prevederilor art. 8; 10; 15; 71 şi 99 din Codul Funciar nr. 828 din 25.12.1991.
 5. Efectuarea investigațiilor pedologice pe terenul sus-menționat și decopertarea stratului de sol fertil pînă la
  începerea lucrărilor de extindere și construcție. Temei: art. 33, 79 din Codul funciar Nr. 828 din
  25.12.1991.
 6. Depozitarea conform cerințelor normative și predarea ulterioară a tuturor tipurilor de deșeuri formate în
  perioada de construire și funcționare agenților economici autorizați în domeniul respectiv, conform
  prevederilor Legii nr. 209/2016 privind deșeurile.
  Iniţiatorul proiectului, ,,Vado Eco Farmˮ SRL va afişa obligatoriu Decizia în termen de 3 zile la sediul său
  şi o va publica pe pagina sa web oficială sau pe o altă pagină/adresă web oficială contractată.
  Autoritatea administraţiei publice locale, Primăria s. Trușeni, mun. Chișinău, pe al cărui teritoriu se va
  desfăşura activitatea planificată va publica în termen de 3 zile anunţul elaborat conform modelului din anexa nr.
  5 la Ghidul din 04.01.2019, pe propria pagină web oficială şi îl va afişa la sediul propriu şi alte locuri de interes
  public din raza localităţii.
  AGENȚIA DE MEDIU ,,VADO ECO FARM” SRL
  https://documente.mediu.gov.md/public Pagina 4 / 4
  Iniţiatorul proiectului şi/sau titularul documentaţiei are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă
  despre orice schimbare a aspectelor tehnice, considerate necesare pentru activitatea planificată care a parcurs
  doar procedura de evaluare prealabilă sau întreaga procedură de evaluare a impactului asupra mediului, precum
  şi în cazul apariţiei modificărilor de altă natură, care prin evoluţia lor au schimbat aspectele fizice în
  amplasament şi au apărut după emiterea deciziei etapei prealabile, acordului de mediu, avizului de expertiză
  ecologică la documentaţia tehnică la proiect, şi anterior emiterii autorizaţiei de construire.
  Notificarea se elaborează în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.18 la Ghidul din 04.01.2019 şi se
  transmite în termen de 10 zile autorităţii competente care a emis ultimul act din procedura de evaluare a
  impactului asupra mediului, în scopul revizuirii (reconsiderării) noilor aspecte şi transmiterii unui nou punct de
  vedere. La fel, dacă iniţiatorul renunţă la realizarea proiectului se va informa în scris autoritatea competentă
  emitentă despre acest fapt.
  Prezenta decizie face obiectul procedurii de contencios administrativ. Exercitarea căilor de atac poate fi
  efectuată în ordinea procedurală de contestare a actelor administrative stabilită în Codul administrativ al
  Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320).