Notă informativă la proiectul de decizie cu privire la edificarea, în com. Trușeni, a răstignirii canonice „Troiță, Ioan Evanghelistul și Maica Domnului”

Notă informativă la proiectul de decizie cu privire la edificarea, în com. Trușeni, a răstignirii canonice „Troiță, Ioan Evanghelistul și Maica Domnului”

 Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului Elaborarea proiectul de decizie a fost inițiat de către Primarul comunei Trușeni și executat de către arhitectul șef al comunei Trușeni, Beșliu Ecaterina în baza demersului preotului paroh Andrei Secrii
 
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite   Proiectul de decizie cu privire la aprobarea edificării în com. Trușeni a răstignirii canonice „Troiță, Ioan Evanghelistul și Maica Domnului”, a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 5(2) lit. c) și art. 14(2) lit. a) din Legea monumentelor de for public nr. 192/2011 și în temeiul art. 14(3) și art. 19(3) din Legea privind administrația public locală nr. 436-XVI din 28.12.2006. Răstignirea se propune a fi edificată la solicitarea preotului paroh Andrei Secrii, comuna Trușeni. Amplasarea acestei răstigniri va contribui la cultivarea educației moral-spirituale a cetățenilor comunei Trușeni.
 
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene Actul normativ nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislaţia Uniunii Europene.
 
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi Răstignirea va avea ca figura în sculptură a sfîntului Ioan Evanghelistul și Maicii Domnului cu lățimea totală de 2,0 m. și înălțimea de 4,0 m.
 
5. Fundamentarea economico-financiară Cheltuieli pentru lucrări de instalare și finanțare vor fi acoperite de către Comunitatea religioasă Biserica cu hramul „Sf. Arhanghel Mihail și Gavriil” din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, din comuna Trușeni, mun. Chișinău.
 
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare Proiectul  de decizie se încorporează perfect în sistemul actelor normative și nu necesită modificarea altor acte.
 
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului Proiectul de decizie a fost avizat și aprobat în cadrul consultărilor publice conform prevederilor legale.
 
8. Constatările expertizei anticorupție Proiectul de decizie nu necesită expertiza anticorupție
 
9. Constatările expertizei de compatibilitate
Proiectul de decizie nu necesită expertiza de compatibilitate
10. Constatările expertizei juridice Proiectul de decizie nu necesită expertiza juridică.
 
11. Constatările altor expertize, nu sunt necesare