Planifici lucrări de construcție?

Planifici lucrări de construcție?

Planifici lucrări de construcție?

Administrația publică locală informează cetățenii care intenționează să efectueze lucrări de construcție despre necesitatea perfectării următoarelor documente: certificatului de urbanism pentru proiectare și a autorizației de construire. 

Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează şi se emite de către primarul unității administrativ-teritoriale în baza cererii proprietarilor, în care se

indică locul amplasării imobilului/terenului şi la care se anexează, în original şi în copii  următoarele acte:

  • buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică);
  • raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului existent, elaborat de către experţi tehnici atestaţi. 

Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează în baza documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului.

Documentația de proiect elaborată în baza certificatului de urbanism pentru proiectare se supune în mod obligatoriu verificării de către verificatorii de proiecte atestați din cadrul instituțiilor autorizate.

Autorizația de construire se emite de către primar în baza cererii proprietarului   în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. La cerere se anexează următoarele documente:

  • a) acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcție și în perioada exploatării obiectului construit;
  • b) certificatul de urbanism pentru proiectare sau certificatul constatator, în cazul aplicării principiului aprobării tacite;
  • c) extrasul din documentaţia de proiect, cuprinzând memoriul explicativ, planul general (plan de situaţie, plan trasare), faţadele, soluţiile cromatice, proiectul de organizare a executării lucrărilor de construcţie;
  • d) raportul unic de verificare a documentației de proiect pentru construcție, elaborat conform regulamentului aprobat de Guvern;
  • e) buletinul de identitate (în cazul persoanei fizice) sau certificatul de înregistrare (în cazul persoanei juridice);
  • f) contractul privind supravegherea de autor, semnat de către solicitant (beneficiar) şi proiectant, etc.

Important: Executarea lucrărilor de construcție fără întocmirea documentației necesare se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 210 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. 

Lucrările de construcţie care se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire sunt lucrările care nu modifică structura de rezistenţă, aspectul exterior, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor şi ale instalaţiilor aferente.

    Din categoria acestor lucrări fac parte:
a) reparaţii pentru împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, dacă nu se modifică forma acestora;
b) înlocuiri şi reparaţii ale pardoselilor, pieselor de tâmplărie interioare şi exterioare, dacă se păstrează forma şi dimensiunile golurilor;
c) lucrări de finisări interioare;
d) lucrări de finisări exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi soluţiile cromatice;
e) înlocuiri sau reparaţii ale sobelor, instalaţiilor, sistemelor, echipamentului şi utilajului tehnico-sanitar din interiorul clădirilor;
f) înlocuiri sau reparaţii la branşamente exterioare, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii;
g) reparaţii curente ale căilor de comunicaţii, accese de transport, parcări, trotuare şi scări;
h) lucrări de întreţinere, reparaţii curente ale infrastructurii căilor de comunicaţii, cu menţinerea traseelor, funcţiunilor, suprafeţelor şi volumetriei;
i) lucrări funerare subterane şi supraterane în cimitire;
j) instalarea mobilierului urban;
k)amenajarea terenului aferent construcţiei existente;

l) construcţii auxiliare, anexe cu suprafaţa construită de până la 15 m2 la casele de locuit particulare, amplasate pe terenuri private.

    Informații suplimentare pot fi solicitate prin telefon la nr. 022-590341, biroul nr.9 în zilele de audiență: marți și joi, orele 08.00- 12.00  sau consultând Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.