Proiect de decizie

Proiect de decizie

Cu privire la aprobarea
bugetului comunei Truşeni pentru
anul 2022 în lectură I

În temeiul art.  24, 25, 47, 55  ale Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, ţinînd cont de prevederile art.20, art.21, art.26 alin.(1) lit.a), lit.b) din Legea nr.397/2003 Privind finanţele publice locale, art.14 alin.(2) lit.(a), lit.n), art.19 alin.(4), art.29 alin.(1) lit.e), lit.f) din Legea nr.436/2006 Privind Administraţia Publică Locală Consiliul comunal Truşeni, DECIDE:

1. Se aprobă bugetul comunei Truşeni pentru anul 2022 la partea de venituri în sumă de 29537.8 mii lei şi partea de  cheltuieli  în sumă de 29537.8 mii lei, inclusiv:

1) Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local,

anexa nr.1.

2) Componenţa veniturilor bugetului local, anexele nr.2 și nr.2/1.

         3) Cotele impozitelor şi taxelor locale, anexele nr.3, nr.3/1, și nr.3/2.

4) Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către

autorităţile/instituţiile bugetare, anexa nr.3/3.

5) Sinteza cheltuielilor fundamentate pe programe şi performanță ale bugetului comunei Trușeni, anexele nr.4, nr.4/1- nr.4/14.

2. Se aprobă fondul de rezervă în sumă de 500.0 mii lei.

3. Se aprobă efectivul-limită al statelor de personal din autorităţile/instituţiile bugetare finanţate de la buget, anexele nr.5, nr.5/1, nr.5/2, nr.5/3, nr.5/4și nr.5/5.

4.Se aprobă programul  de reparații și investișii capitale pentru anul 2022,

anexa nr.6.

5.Se aprobă normele financiare pentru alimentația  unui copil/zi din instituțiile de învățămînt preșcolar pentru anul 2022,anexa nr.7.

6. Se permite, cu acordul administratorului de buget, redistribuirea alocațiilor bugetare între categoriile economice de cheltuieli, fără majorarea cheltuielilor de personal și fără modificarea cheltuielilor pentru investiții capitale și a transferurilor interbugetare și între instituțiile bugetare din subordine în cadrul unui subprogram, cu respectarea limitelor stabilite de administratorul de buget.

7. Se stabileste indemnizatia consilierilor pentru participare la fiecare ședinta a consiliului pentru anul 2022 in suma de 1000lei.

8. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina Primarului, adminisatrator al bugetului comunei Trușeni.

9. Secretarul Consiliului comunei Trușeni va asigura aducerea la cunoștinta publica prin publicare și afișare in locuri publice a prezentei decizii și a anexelor  la decizii.

10. Comisia buget, finante, economie și reforme, cultură, educație, tineret și sport va asigura controlul indeplinirii prezentei decizii.

Preşedinte de şedinţă 
  Contrasemnează:                 
Secretar  al Consiliului
    BURDUJA Margareta