Proiectul Deciziei și regulamentului Centrului de Tineret Trușeni

Proiectul Deciziei și regulamentului Centrului de Tineret Trușeni

REPUBLICA MOLDOVA MUNICIPIUL CHIȘINĂU COMUNA TRUȘENI CONSILIUL COMUNAL TRUȘENI
04499433
DECIZIE-PROIEC
nr. 00/00din     00.00.2021
Cu privire la crearea centrului de Tineret

În conformitatea cu prevederile Cartei Europene revizuite „Privind participarea tinerilor la viața locală și regională” adoptată de Congresul Autorităților Locale și Regionale din Europa din 21 mai 2003, art.12 și art.13 al Legii nr.215/2016 „Cu privire la tineret”, Hotărîrea Guvernului nr.1006 din 10.12.2014 „Cu privire la elaborarea Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 și a planului de acțiuni privind implementarea acesteia”, Ordinul Ministerului tineretului și sportului nr. 65 din 06.04.2017 „Cu privire la Programul de Dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022”, art.14 alin.(3) al Legii 436/2006 „Privind administrația publică locală”, Consiliul comunal Trușeni,

D  E  C  I  D  E:

  1. Se creează Centrul de Tineret Trușeni.
  2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Tineret Trușeni.
  3. Primarul comunei Trușeni va planifica în bugetul anual mijloace financiare necesare pentru activitatea Centrului de Tineret Trușeni.
  4. Primarul  comunei Trușeni va asigura controlul îndeplinirii prezentei decizii.
Președintele ședinței 
Contrasemnat Secretarul consiliului  ___________ Margareta BURDUJA

REGULAMENTUL

de organizare și funcționare a

CENTRULUI DE TINERET

T R U Ș E N I

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare al Centrului de tineret Trușeni, în continuare ’’Centrul”. Centrul – este instituție publică, necomercială ce reprezintă un complex de servicii comunitare adresate tuturor categoriilor de tineri, având misiunea de a le asigura informarea, orientarea, consilierea, educarea şi petrecerea timpului liber, contribuind la pregătirea integrării lor sociale şi profesionale.

2. Centrul activează fără statut de persoană juridică, funcţionînd în baza Legii cu privire la tineret, Codului civil şi altor acte normative, precum şi în baza prezentului Regulament de organizare şi funcţionare adoptat de fondator, cu respectarea standardelor de calitate pentru serviciile prietenoase tinerilor, aprobate de Ministerul Tineretului şi Sportului.

3. Evidenţa contabilă este efectuată de către contabilitatea Primăriei Trușeni.

4. Centrul se înfiinţează şi funcţionează în scopul oferirii serviciilor de interes public.

5. Cheltuielile ce ţin de organizarea şi funcţionarea Centrului, vor fi efectuate în limita alocațiilor prevăzute anual în bugetul local, precum şi a mijloacelor provenite din donaţii, granturi şi alte surse, conform legislaţiei.

6. Fondator al Centrului este Consiliul comunal Trușeni.

9. Centrul este amplasat în clădirea Casei Cultură, pe adresa: mun. Chișinău comuna Trușeni, str. 27 august nr.10.

II. Principiile de organizare ale Centrului

10. Centrul îşi organizează activitatea în baza următoarelor principii:

a) disponibilitate şi accesibilitate – Centrul asigură accesul deplin şi nemijlocit al tinerilor la serviciile sale;

b) egalitate de şanse şi nediscriminare – Centrul este deschis fiecărui tânăr fără nici o discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie publică sau altă opinie a tânărului, a părinţilor sau a reprezentanţilor săi legali, de originea lor naţională, etnică sau socială, de situaţia lor materială, de incapacitatea lor sau de altă situaţie;

c) confidenţialitate şi anonimat – Centrul asigură anonimatul solicitanţilor şi confidenţialitatea discuţiilor individuale din activităţile de informare, consiliere şi orientare;

d) abordare multidisciplinară – personalul Centrului în lucrul cu tânărul va implica specialişti din diferite domenii, inclusiv specialişti din cadrul serviciilor sociale comunitare;

e) participare – Centrul asigură participarea directă a tinerilor la activităţi şi la procesul de luare a deciziilor care îi privesc, precum şi încurajează activităţi ale tinerilor desfăşurate pe bază de voluntariat.

III. Scopul şi obiectivele Centrului

11. Scopul Centrului este de a facilita dezvoltarea personală şi socială a tinerilor, de a-i ajuta să-şi realizeze potenţialul, să obţină cunoştinţe, abilităţi aptitudini deprinderi necesare pentru integrarea lor reuşită în societate.

12. Obiectivele Centrului sunt:

a) oferirea suportului tinerilor în vederea dezvoltării competenţelor, care le vor permite să devină adulţi activi, responsabili şi să participe activ şi eficient în viaţa comunităţii şi a ţării;

b) oferirea accesului liber tinerilor la informaţii, consultanţă, consiliere, ghidare şi mentorat, spaţii sigure pentru comunicare, organizarea şi petrecerea timpului liber, inclusiv oportunităţi pentru ascensiunea lor socio-economică;

c) iniţierea şi stimularea tinerilor să participe şi să se implice responsabil în procesul de luarea deciziilor ce îi privesc la nivel local, regional şi naţional;

d) încurajarea şi abilitarea tinerilor în procesul de iniţiere şi implementare a propriilor proiecte, axate pe necesităţile şi viziunile tinerilor din comunitate, oferindu-le suport metodologic şi logistic în acest sens;

e) de a oferi tinerilor, pe baza participării şi implicării lor conştiente şi voluntare, experienţe educaţionale şi de dezvoltare, care îi va abilita în măsura în care, să joace un rol activ în societate, precum şi în satisfacerea propriilor nevoi;

f) acordarea suportului metodologic şi asistenţei logistice persoanelor fizice şi juridice care lucrează cu tinerii, în dezvoltarea capacităţilor de a realiza activităţi de tineret şi servicii pentru tineri de calitate;

g) stabilirea şi menţinerea bunelor relaţii cu serviciile sociale din comunitate (de sănătate, educaţie, îngrijire, recuperare, plasament, consiliere psihologică, etc.) în care tinerii cresc şi se dezvoltă.

IV. Beneficiarii şi serviciile Centrului

13. Centrul oferă asistenţă tuturor tinerilor şi familiilor tinere, totodată în activitatea sa va acorda o atenţie sporită următoarelor categorii:

a) celor ce au o situaţie precară social-economică şi celor cu oportunităţi reduse de dezvoltare personală;

b) care au beneficiat de o măsură de protecţie prevăzută de lege sau care în prezent locuiesc în familie, dar au fost incluşi anterior în programe de prevenţie;

c) cu nevoi speciale (dizabilităţi);

d) orfani sau refugiaţi;

e) cu supraveghere parentală insuficientă sau rămaşi fără ocrotire părintească;

f) aflaţi în una din formele de protecţie socială;

g) alţi copii şi tineri în dificultate.

14. De serviciile Centrului mai pot beneficia şi alte persoane fizice care lucrează cu copiii şi tinerii, inclusiv familiile tinerilor sau reprezentanţii legali ai acestora.

15. In scopul realizări: obiectivelor şi în baza intereselor identificate ale tinerilor din comunitate Centrul poate presta următoarele tipuri de servicii:

a) Serviciul de informare a tinerilor;

b) Serviciul de participare a tinerilor;

c) Serviciul de orientare vocaţională, formare şi integrare profesională a tinerilor;

d) Serviciul de abilitare economică a tinerilor;

e) Serviciul de animare a timpului liber a tinerilor;

f) Serviciul de voluntariat;

g) Serviciul de integrare a tinerilor în situaţii de risc;

h) Serviciul de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă;

i) Serviciul outreach (servicii acordate tinerilor aflaţi în afara Centrului);

j) inclusiv alte servicii şi activităţi prevăzute în actele de constituire a Centrului care nu sunt interzise de lege.

V. Organizarea şi managementul Centrului

16. Centrul activează în baza prezentului Regulament, cu respectarea standardelor de calitate pentru serviciile prietenoase tinerilor, aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

17. Centrul se subordonează administrativ fondatorului, în aspect metodic şi metodologic îşi coordonează activitatea cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, iar în ce priveşte planificarea activităţii, stabilirea indicatorilor de progres şi serviciilor prestate, sunt realizate în strânsă legătură cu administrația publică locală.

18. Centrul se instituie şi funcţionează pe teritoriul localității Trușeni.

19. Organizarea, amenajarea şi dimensiunea spaţiilor precum şi a dotărilor aferente este stabilită în funcţie de serviciile prestate, numărul şi vârsta tinerilor, de problematica şi interesele acestora.

20. Organizarea interioară a spaţiilor pentru tineri trebuie să respecte intimitatea, autonomia şi comunicarea lor, precum şi să corespundă cerinţelor privind normele de igienă sanitară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi pază anti incendiară. În elaborarea planurilor de activitate şi dezvoltarea serviciilor pentru tineri Centrul consultă tinerii şi structurile reprezentative ale acestora din comunitate.

21. Structura organizatorică a Centrului se aprobă de fondator;

22. Administrarea Centrului este asigurată de către directorul acestuia.

24. Directorul trebuie să aibă studii superioare, preferenţial în domeniul ştiinţelor socio-umane şi experienţă suficientă în lucrul cu tinerii.

25. Numirea/eliberarea directorului Centrului se face de către fondator, conform legislaţiei muncii.

26. Directorul îşi desfaşoară activitatea în bazei fişei de post.

27. Directorul Centrului exercită următoarele funcţii:

a) conduce activitatea Centrului şi este direct responsabil de calitatea serviciilor prestate de către Centru;

b) asigură respectarea legislaţiei în vigoare privind activitatea Centrului;

c) întocmeşte fişele de post ale personalului Centrului şi deleagă responsabilităţi acestora;

e) organizează şi evaluează activitatea personalului Centrului, conform fişelor de post şi a planului anual de activitate al Centrului;

f) în funcţie de necesităţi organizează activitatea de formare a personalului angajat;

g) se preocupă de atragerea fondurilor pentru asigurarea mai eficientă a activităţii Centrului;

h) încheie acorduri de parteneriat cu alte Centre similare sau persoane juridice din ţară şi străinătate, cu acordul fondatorului;

i) asigură integritatea patrimoniului Centrului;

28. Pentru dezbaterea problemelor referitoare la activitatea şi serviciile prestate de Centrul în cadrul acestuia poate fi instituit Consiliul Consultativ, în calitate de organ consultativ, a cărui componenţă nominală este aprobată de fondatorul Centrului.

29. Consiliul Consultativ este compus din Directorul Centrului, conducători ai serviciilor sociale, reprezentanţi ai structurilor reprezentative ale localității şi organizaţiilor obşteşti de tineret.

30. În activitatea sa Consiliul Consultativ se călăuzeşte de prezentul Regulament.

31. Deciziile Consiliului Consultativ se aprobă cu simpla majoritate a voturilor membrilor prezenţi la şedinţă şi se pun în aplicare prin ordinele Directorului Centrului.

32. Consiliul Consultativ se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar nu mai rar de o data în semestru, fiind convocat de către Directorul Centrului;

33. Organigrama şi statele de personal ale Centrului sunt aprobate de către fondator.

34. Statele de personal se stabilesc în funcţie de numărul, caracteristicile beneficiarilor Centrului, de proiectele şi activităţile care sunt necesare tinerilor din raza teritoriului care urmează a fi acoperit şi de servicii planificate pentru a fi prestate tinerilor.

35. Personalul Centrului este angajat/eliberat de către Director, conform legislaţiei muncii.

36. Pregătirea personalului Centrului trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:

a) cunoaşterea particularităţilor de dezvoltare psiho-socială şi fiziologică pentru diferite etape de dezvoltare a adolescenţilor şi tinerilor;

b) cunoaşterea drepturilor tinerilor şi a necesităţilor lor;

c) cunoaşterea tehnicilor de observare a tânărului în mediul său de viaţă, în relaţiile şi acţiunile sale cotidiene;

d) abilităţi de aplicare a metodelor educative care favorizează dezvoltarea autonomiei personale, dezvoltarea diverselor tipuri de comunicare, dezvoltarea mobilităţii, autocontrolului, deprinderilor de viaţă independentă şi a capacităţilor tânărului de integrare în viaţa socială;

e) abilităţi de planificare, de lucru în echipă, de cooperare şi comunicare;

f) adaptabilitate şi flexibilitate în exercitarea atribuţiilor;

g) altor cerinţe, potrivit fişelor de post.

37. Personalul Centrului care lucrează cu tinerii beneficiază de un curs introductiv şi formare continuă gratuită organizată de angajator conform unui program aprobat de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

38. De cursul introductiv beneficiază noii angajaţi înainte de a începe să activeze în Centru sau imediat după angajare. Personalul Centrului, deja angajat, participă anual la cursuri de formare continuă.

39. Cursul introductiv constituie minimum 40 ore, iar cursurile de formare continuă – minimum 20 ore anual. Centrul suportă toate cheltuielile legate de instruire.

VI. Finanţarea Centrului

40. Finanţarea Centrului se efectuează în limita alocaţiilor prevăzute de către fondator. Centrul îşi desfăşoară activitatea economică şi financiară în conformitate cu bugetul aprobat de către fondator şi alte surse conform legislaţiei.

41. Finanţarea Centrului este asigurată din:

a) bugetul fondatorului;

b) bugetul de stat;

c) donaţii şi sponsorizări’;

d) alte venituri legal constituite.

42. Controlul activităţii financiare a Centrului se efectuează de către fondator, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

43. Evidenţa contabilă se efectuează de către contabilitatea primăriei Trușeni, în conformitate cu Legea Contabilității şi alte acte normative.

44. Autorităţile Publice Centrale pot oferi finanțare pentru activităţile de tineret Centrului prin intermediul unor programe de interes naţional, din fondurile existente, conform prevederilor legale.

VIL Dispoziţii speciale

45. Decizia de reorganizare sau dizolvare a Centrului se adoptă de către fondator, în temeiul şi ordinea prevăzută de legislația în vigoare.

An.-organizarea-consultarilor-Centru-de-Tineret

Add Comment