Regulamentul Consiliului local

Regulamentul Consiliului local

În conformitate cu modificările şi completările Legii nr.457/2003 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor
locale şi raionale, conform art.14, alin.(2) lit.m), lit.w) din Legea nr.436/2006
privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Truşeni DECIDE:

 1. Se aprobă Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea Consiliului
  comunal Truşeni în redacţie nouă.
 2. Se abrogă decizia consiliului comunal Truşeni nr.4/20 din 17.09.2015.
 3. Secretarul Consiliului comunei Truşeni dna Margareta Burduja, va asigura executarea îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
 4. Comisia juridică, control petiţii, reglementări şi menţinerea ordinii publice va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

Secretar

Irina OSOIANU
Margareta BURDUJA


Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea
Consiliului comunei Truşeni în redacţie nouă.

Titlul I. DISPOZIŢII GENERALE

 1. Consiliul comunal Truşeni este o autoritate reprezentativă si deliberativă a populaţiei comunei Truşeni de nivelul întîi, aleasă in vederea soluţionării problemelor de interes local.
 2. Administraţia publică locală a comunei Truşeni realizează autonomia locală prin intermediul Consiliului comunal Truşeni (in continuare – Consiliu) ca autoritate deliberativă şi primarul comunei Truşeni ca autoritate executivă.
 3. Organizarea si funcţionarea autorităţilor administraţiei publice ale comunei Truşeni se reglementează în modul corespunzător de prevederile Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, precum şi de alte prescripţii reglementate de legislaţia în vigoare.
 4. Consiliul este constituit din 23 de consilieri.
 5. Consiliul are drept de iniţiativă şi decide, in condiţiile legii, asupra tuturor problemelor de interes local, cu excepţia celor care ţin de competenţa altor autorităţi publice.

Titlul 2. CONSTITUIREA CONSILIULUI

Capitolul I. MODUL DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI

 1. Şedinţa de constituire a Consiliului se convoacă, in condiţiile Legii privind
  administraţia publică locală, in termen de 20 de zile de la data validării mandatelor de consilier.

Consiliul este legal constituit daca sunt validate mandatele a cel puţin două
treimi din numărul de 23 consilieri.

Convocarea consilierilor în Şedinţa de constituire a Consiliului se face prin
hotărîrea Consiliului Electoral de Circumscripţie.

 1. Prima şedinţă a consiliului comuniel este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. în cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată, şedinţa se ţine peste 3 zile, respectându-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se procedează la o nouă convocare, peste 3 zile. La această nouă, a treia convocare, şedinţa este deliberativă dacă se asigură prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. în situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat şi de această dată, el se consideră dizolvat de drept.

Lucrările primei şedinţe (de constituire) sînt conduse de cel mai în vârstă
consilier, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenţi la şedinţă.

La prima şedinţă (de constituire) a consiliului participă şi reprezentantul
consiliului electoral de circumscripţie.

 1. Reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie aduce la cunoştinţa consilierilor hotărârea instanţei judecătoreşti privind legalitatea alegerilor din circumscripţia respectivă şi rezultatele validării mandatelor consilierilor şi le înmânează legitimaţiile.

La şedinţa de constituire se dezbat doar chestiunile incluse pe ordinea de zi.

După constituirea legală a consiliului comunei, consilierii formează fracţiuni, alianţe, blocuri.

Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri.

Fracţiunile se constituie, de regulă, la prima şedinţă (de constituire) a
consiliului, în bază de liste ale partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale. Constituirea fracţiunii se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea fracţiunii se transmit preşedintelui şedinţei pentru a fi anexate la procesul-verbal al şedinţei consiliului.

Consilierii din partea partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor
electorale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune, precum şi consilierii independenţi se pot reuni pentru a constitui o fracţiune sau se pot afilia altor fracţiuni.

Fracţiunile constituite îşi aleg organele de conducere sau conducătorii.

Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe fracţiuni şi din consilierii
independenţi, după constituirea fracţiunilor. Constituirea alianţelor şi blocurilor se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea alianţei sau blocului se anexează la procesul-verbal al şedinţei
consiliului în cadrul căreia este anunţată constituirea acestora

 1. Fracţiunile au dreptul:

• să facă propuneri vizînd Programul de activitate a Consiliului;

• să propună publicarea unor proiecte de decizii pentru consultarea ulterioara a opiniei publice.

 1. Consilierilor li se pun la dispoziţie încăperi de lucru, birotică, articole de
  papetărie. Fiecare fracţiune este deservită de către un specialist din
  compartimentul/domeniul de specialitate al primăriei comunei Truşeni (conform organigramei) pentru acordarea asistenţei tehnico-metodice.
 2. După validarea mandatului primarului comunei Truşeni, Consiliul comunal, alege din rândurile consilierilor viceprimarul / viceprimarii. în funcţia de viceprimar poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rândul consilierilor.

Candidaturile pentru funcţia de viceprimar se propun de către primarul
comunei Truşeni după consultarea fracţiunilor.

Alegerea viceprimarului (viceprimarilor) se efectuează în condiţiile Legii
privind administraţia publică locală.

 1. Viceprimarii/viceprimarul sînt aleşi, la propunerea primarului, prin decizia consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. în cazul în care proiectul de decizie privind alegerea în funcţia de viceprimar a candidaturii propuse este exclusă de pe ordinea de zi la 2 şedinţe consecutive de către consiliu sau nu întruneşte numărul necesar de voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul numeşte viceprimarul prin dispoziţie, care se aduce la cunoştinţa consiliului.
 2. Viceprimarul este eliberat din funcţie, la propunerea primarului, prin decizia consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. în cazul în care proiectul de decizie privind eliberarea din funcţia de viceprimar este exclus de pe ordinea de zi la 2 şedinţe consecutive de către consiliu sau nu întruneşte numărul necesar de voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul eliberează viceprimarul din funcţie prin dispoziţie, care se aduce la cunoştinţă consiliului.
 3. Secretarul consiliului comunei, este numit de consiliul respectiv, în temeiul concluziei comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar, la prima şedinţă a consiliului, după anunţarea rezultatelor concursului organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Secretarul Consiliului este concomitent si secretar al comunei Truşeni.
Secretarului Consiliului i se aplică, in modul corespunzător, dispoziţiile Legii privind administraţia publică locală privitoare la secretarul consiliului local.

Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei respective se formează de către Consiliul comunal, la a doua şedinţă a Consiliului, in baza Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în autorităţile publice, aprobat de Guvernul Republicii Moldova.

 1. In cazul parităţii de voturi sau în cazul respingerii candidaturii respective, comisia de concurs va organiza un nou concurs in conformitate cu legislaţia in vigoare.
 2. Şefii de subdiviziuni, de servicii publice locale, de întreprinderi municipale şi societăţi comerciale din subordinea consiliului sunt desemnaţi prin decizia consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, selectaţi prin concurs, la propunerea primarului comunei sau a unei treimi din consilieri, duă caz.
 3. Destituirea din funcţie a conducătorilor nominalizaţi în punctul 16 se face de către Consiliu, la propunerea primarului comunei sau a cel puţin a unei treimi din numărul consilierilor aleşi, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în temeiurile si modul stabilite de legislaţie.

Capitolul H. CONSTITUIREA SI FUNCŢIONAREA COMISIILOR
CONSULTATIVE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI

 1. După constituire, Consiliul local, formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate.

Principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de
specialitate sînt prevăzute în anexă.

Pentru examinarea unor chestiuni aparte sau pegatirea unor materiale pentru şedinţele Consiliului, în baza unei decizii a Consiliului, pot fi instituite comisii provizorii (ad-hoc). Domeniile de activitate pentru care se formează comisii de specialitate, .denumirea acestora şi numărul de membri, care, de regulă, trebuie să fie impar, se stabilesc de către Consiliu, în funcţie de specificul şi necesităţile comunei.

Conform deciziei Consiliului local, comisia poate fi formata pentru mai
multe domenii de activitate.

Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor
independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către Consiliu local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul Consiliului.

Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune în mod obligatoriu, iar a consilierilor independenţi – de către Consiliu, avîndu-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesionala şi domeniul de activitate a comisiei.

In cazul în care fracţiunea nu-şi nominalizează membrii comisiilor de
specialitate, consiliul va nominiliza consilierii, avîndu-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesionala şi domeniul de activitate a comisiei.

In funcţie de numărul membrilor consiliului şi numărul comisiilor de
specialitate, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază a acestuia

 1. Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durată de activitate a
  Consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerată.
 2. Comisiile de specialitate sunt structuri de lucru consultative ale Consiliului local şi au menirea să asigure eficienţa activitatii acestuia. Comisiile de specialitate poartă răspundere în faţa Consiliului şi sunt subordonate acestuia.
 3. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vot deschis al majorităţii
  membrilor săi, preşedintele şi secretarul său.
 4. Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar în
  absenţa lui – de secretarul comisiei. Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea sunt prezenţi majoritatea membrilor comisiei.

Şedinţele comisiei sunt, de regulă, publice. La şedinţa comisiei pot fi
prezenţi, Iară drept de vot, consilierii care nu sunt membri ai acestei comisii. Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul Primăriei sau din afara acesteia.

Comisia poate decide ca la unele dezbateri să fie prezente si alte persoane
interesate. Membrii comisiei de specialitate sunt înştiinţaţi despre şedinţa acesteia de către secretarul comisiei, cu asistenţa secretariatului Consiliului.

 1. în exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul
  deschis al majorităţii membrilor săi. In cazul parităţii voturilor, decizia nu se adoptă, dezbaterile fiind reluate in şedinţa următoare.
 2. Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru Consiliu şi conţinutul acestora poate avea următoarele variante:

• se aprobă avizul pozitiv la proiectul de decizie examinat şi se propune
Consiliului să adopte decizia respectivă;

• se aprobă avizul pozitiv la proiectul de decizie examinat şi se propune
Consiliului să adopte decizia respectivă ţinîndu-se cont de amendamentele
anexate;

• se aprobă avizul negativ la proiectul de decizie examinat si se propune
Consiliului să respingă proiectul înaintat. în acest caz, comisia va enumera
consecinţele nefavorabile ce pot urma după aprobarea deciziei respective;

• se propune Consiliului un nou proiect de decizie.

Comisiile pot amâna adoptarea unor proiecte de decizii din lista celor
enumerate mai sus, pe un termen argumentat. în caz de necesitate, unele proiecte de decizii pot fi examinate în cadrul unei şedinţe comune a câtorva comisii
consultative, pentru eliminarea divergenţelor existente.

 1. Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:

• identifică si examinează probleme din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare la şedinţa Consiliului;

• analizeaza proiectele de decizii ale Consiliului şi prognozează consecinţele
realizării acestora;

• întocmeşte avize, în conformitate cu prevederile pct. 24, asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă Consiliului;

• se pronunţă asupra altor chestiuni remise spre avizare de către Consiliu;

Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin decizie a
consiliului, dacă acestea ţin de domeniul de activitate a comisiei

 1. Preşedintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii
  principale:

• reprezintă comisia în raporturile cu Consiliul şi cu celelalte comisii;

• convoacă si conduce şedinţele acesteia;

• întocmeşte lista persoanelor care urmează a fi invitate în şedinţa;

• participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;

• organizează votarea si anunţă rezultatul acesteia în cadrul comisiei;

• susţine în şedinţele Consiliului avizele formulate de comisie.

Preşedintele comisiei exercită şi alte atribuţii referitoare la asigurarea
organizatorică a activităţii comisiei, prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliu.

 1. Secretarul comisiei specializate exercită următoarele atribuţii principale:

• asistă preşedintele la organizarea şedinţelor comisiei;

• face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor
comisiei;

• numără voturile, informează preşedintele asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării;

• asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale si altor documente emise de comisia respectivă.

Secretarul comisiei îndeplineşte, de asemenea, şi alte însărcinări ale comisiei sau ale preşedintelui acesteia.

 1. Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate (alcătuit de către secretarul comisiei de comun cu preşedintele comisiei) se aproba de membrii comisiei, la propunerea preşedintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea (sau după caz, excluderea de) pe ordinea de zi a unor chestiuni suplimentare numai pana la începerea şedinţei comisiei.
 2. Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie. In caz de absenţă a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei, preşedintele comisiei poate propune Consiliului de a aplica acestuia sancţiuni conform legii, inclusiv excluderea consilierului din
 3. componenţa comisiei. Absenţa consilierului de la şedinţele comisiei se
 4. consemnează în procesul-verbal ale şedinţelor respective ale comisiei şi se
 5. comunică secretarului Consiliului, care va informa Consiliul în cadrul şedinţei următoare.
 1. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale. După incheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele si secretarul comisiei. Preşedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale şedinţelor sa fie consultate de alte persoane interesate, care nu au participat la şedinţa, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele închise.

Titlul 3, ŞEDINŢELE CONSILIULUI LOCAL
Capitolul III. CONVOCAREA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI

 1. Consiliul se întruneşte în şedinţă ordinară, de regulă, o dată în 3 luni, la
  convocarea primarului comunei, cu excepţia şedinţei de constituire. Consiliul se poate întruni, în conformitate cu ordinea de zi, în şedinţă extraordinară ori de cîte ori este necesar, la cererea Primarului comunei sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor aleşi. Convocarea Consiliului se face cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţele ordinare şi cu cel puţin 3 zile înainte de cele extraordinare. în cazuri de maximă urgenţă – calamităţi naturale, catastrofe, incendii, epidemii, epifîtotii, epizootii şi alte situaţii excepţionale similare – determinată de interesele locuitorilor satului (comunei), convocarea consiliului local se poate face de îndată.
 2. Convocarea Consiliului se face prin dispoziţia primarului comunei sau, în cazul în care acesta se află în imposibilitate de a convoca, Consiliul este convocat de către viceprimar. Dacă primarul sau viceprimarul refuză convocarea, Consiliul este convocat, de un grup de cel puţin o treime din consilierii aleşi, cu propunerea ordinii de zi, indicîndu-se data şi timpul şedinţei.

Ordinea de zi se aduce la cunoştinţă locuitorilor satului (comunei) prin presa
locală sau prin alte mijloace de informare, inclusiv prin afişare.

Consiliul local alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor
prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează. Preşedintele şedinţei este asistat de secretarul consiliului local.

 1. Transparenţa decizională.

Şedinţele consiliului local sînt publice.

Orice persoană interesată poate asista la şedinţele consiliului local.

Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea şi alte părţi interesate au dreptul:

a) de a participa, în condiţiile legii, la orice etapă a procesului decizional;

b) de a avea acces la informaţiile privind bugetul localităţii şi modul de utilizare a resurselor bugetare, la proiectele de decizii şi la ordinea de zi a şedinţelor
consiliului local şi ale primăriei;

c) de a propune iniţierea elaborării şi adoptării unor decizii;

d) de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări, în nume propriu sau în numele unor grupuri de locuitori ai colectivităţilor respective, privind diverse proiecte de decizie supuse dezbaterilor.


Autorităţile publice locale şi funcţionarii publici ai unităţilor administrativ-
teritoriale respective sînt obligaţi să întreprindă măsurile necesare pentru
asigurarea posibilităţilor efective de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor
constituite în corespundere cu legea şi a altor părţi interesate la procesul decizional, inclusiv prin intermediul:

a) informării adecvate şi în timp util asupra subiectelor dezbătute de Consiliul local;

b) recepţionăm şi examinării, în timp util, a tuturor recomandărilor, sesizărilor, scrisorilor, adresate de către cetăţeni autorităţilor lor reprezentative, la elaborarea proiectelor de decizii sau a programelor de activitate;

c) promovării unei politici de comunicare şi dialog cu cetăţenii;

d) publicării programelor, strategiilor, agendei şedinţelor pe diverse suporturi
informaţionale.

împiedicarea accesului liber la şedinţele consiliului local sau compromiterea
procesului decizional prin acţiuni deliberate de ascundere a informaţiei de interes public se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

 1. Şedinţa se consideră deliberativă dacă la ea sunt prezenţă majoritatea
  consilierilor aleşi (12 consilieri).

Capitolul IV. ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢA ŞI ALE
SECRETARULUI CONSILIULUI

 1. Consiliul alege, în temeiul principiului de rotaţie convenit de către liderii
  fracţiunilor şi candidaţii independenţi care nu au aderat la nici una din fracţiuni,

prin sufragiu deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează, asistat de secretarul Consiliului.

Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

La începutul fiecărei şedinţe, Consiliul desemnează un consilier din cei
prezenţi, care va semna deciziile Consiliului în cazul in care preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a le semna.

 1. Preşedintele şedinţei exercită următoarele atribuţii principale:

• conduce şedinţele Consiliului;

• supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea
voturilor si anunţa rezultatul votării, cu precizarea voturilor „pro”, „contra”
şi a abţinerilor;

• semnează deciziile adoptate de Consiliu, chiar dacă a votat împortiva
adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;

• asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor şi respectarea procedurii de desfăşurare a şedinţelor;

• supune votului consilierilor în şedinţa orice problemă care ţine de
competenţa Consiliului;


• aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune
Consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni;

Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de
regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului.

 1. In cazul în care, pe parcursul şedinţei Consiliului, preşedintele ales pentru şedinţa respectivă, inclusiv şedinţă de constituire, nu-şi poate exercita atribuţiile, Consiliul procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt care se consemnează în procesul-verbal şi deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe sunt semnate de preşedintele nou ales.
 2. Secretarul Consiliului participă, in mod obligatoriu, la şedinţele Consiliului fără drept de vot.

Pe lingă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală,
secretarului .Consiliului îi revin următoarele atribuţii principale vizînd organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului:

• deschide Şedinţa Consiliului;

• asigură înştiinţarea consilierilor despre convocarea Consiliului, iar la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi,
organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării consilierilor şi convocării Consiliului;

• asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei Consiliului;

• face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;

• numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă
preşedintelui şedinţei, cu excepţia cazurilor cînd Consiliul formează o
comisie ad-hoc pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe
ordinea de zi supuse votării în Consiliu.

• informează, în caz de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de
voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a Consiliului;

• asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum şi a dosarelor in
care se păstrează materialele privind fiecare chestiune de pe ordinea de zi a
şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;

• urmăreşte ca, la dezbaterea anumitelor probleme şi la adoptarea deciziilor asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţa cărora le este limitat dreptul de vot (art. 25 din Legea privind administraţia publica locala),
informează preşedintele despre asemenea situaţii şi face cunoscute
consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri;

• contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile Consiliului, cu excepţia deciziei de numire în funcţie a secretarului Consiliului;

• acordă consilierilor, precum şi acestora în calitate de membri ai comisiilor
de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea
proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de
consiliu.


Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de
constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului privitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

Capitolul V. PREGĂTIREA ŞI DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

 1. Pregătirea şedinţelor Consiliului este efectuată de către secretarul Consiliului, prin intermediul aparatului Primăriei.
 2. Iniţiatorii examinării chestiunii în cadrul şedinţelor Consiliului prezintă
  proiectele de decizii şi notele însoţitoare respective secretarului Consiliului, care, de comun acord cu liderii fracţiunilor, întocmeşte proiectul ordinii de zi a şedinţei şi îl prezintă spre coordonare Primarului. în proiectul ordinii de zi se includ chestiunile însoţite de proiectele de decizii avizate de către comisiile de
  specialitate pentru domenii de activitate şi de către compartimentul de resort din cadrul Consiliului. Consilierul comunal are dreptul de a insista pentru a se introduce în proiectul ordinii de zi chestiunile, cu aviz negativ din partea comisiilor de specialitate, al serviciilor şi specialiştilor primăriei comunei Truşeni.
 3. Materialele pentru şedinţa Consiliului sunt prezentate secretarului Consiliului nu mai tîrziu decît cu 15 zile înainte de şedinţa Consiliului. Acestea trebuie să includă: proiectul de decizie ( nu mai mult de 6 pagini de text dactilografiat cu 1,5 intervale), o nota informativă cu calculele si argumentările necesare şi cel puţin un aviz a unei comisii de specialitate. Totodată, la proiect trebuie să fie anexate documentele la care se face referire la proiect sau în notă, lista persoanelor invitate la şedinţa Consiliului.
 4. Proiectul ordinii de zi a şedinţei Consiliului cuprinde numărul curent al
  chestiunii propuse Consiliului spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportorului (coraportorului). înştiinţarea despre convocarea şedinţei Consiliului, care conţine data, ora, locul şedinţei, ordinea de zi, precum şi proiectele de decizie cu materialele aferente, cu timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor se remit consilierilor în corespundere cu specificul şedinţei: în caz de convocare ordinară a şedinţei, cu cel puţin 5 zile înainte, în cazul unei şedinţe extraordinare – cu cel puţin 3 zile înainte şi, respectiv, în caz de convocare a unei şedinţe de îndata – remiterea materialelor are loc imediat. Informaţia despre data şedinţei Consiliului şi proiectul ordinii de zi înaintate se aduce la cunoştinţa locuitorilor prin intermediul paginei web, afişare pe panoul informativ şi prin alte mijloace de informare.
 5. Consilierii sunt obligaţi să participe la lucrările Consiliului şi să-şi înregistreze prezenţa prin intermediul secretarului Consiliului.

Consilierul care nu poate lua parte la şedinţa este obligat să comunice din
timp secretarului Consiliului despre absenţa sa şi motivele absenţei. Secretarul este obligat să aducă la cunoştinţa consilierilor prezenţi în şedinţa informaţia privind absenta consilierului respectiv.

Persoanele invitate şi cele prezente la şedinţa Consiliului, reprezentanţii mijloacelor de informare sunt datori sa păstreze liniştea şi ordinea, să nu intervină în buna desfăşurare a lucrărilor şedinţei, în caz contrar ei pot fi eliminaţi din sala de şedinţe.

Lista invitaţilor la şedinţa Consiliului se întocmeşte de către secretarul
Consiliului în conformitate cu proiectul ordinii de zi. Consilierii au dreptul să invite la şedinţa Consiliului consultanţi, specialişti si alte persoane, pentru discuţii asupra proiectelor de decizii.

 1. Şedinţa Consiliului (cu excepţia şedinţei de constituire) este deschisă de
  secretarul consiliului. Şedinţa se consideră deliberativă dacă la ea asistă cel puţin 12 consilieri din numărul consilierilor aleşi, fapt despre care secretarul Consiliului informează consilierii.
 2. La prima şi ultima şedinţa a Consiliului se intonează Imnul de Stat. La
  deschiderea fiecărei şedinţe a Consiliului se intonează Imnul comunei Truşeni şi se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova si Drapelul comunei Truşeni.
 3. Pînă la aprobarea ordinii de zi, consilierii pot face diferite cereri, declaraţii, pot adresa întrebări şi interpelări.
 4. Proiectul ordinii de zi este propus spre aprobare Consiliului la începutul
  şedinţei. Modificarea ordinii de zi se permite numai la începutul şedinţei, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
 5. Regulamentul de lucru al şedinţei Consiliului (timpul rezervat pentru raport, coraport, luări de cuvânt în cadrul dezbaterilor, întreruperi în lucru, etc.) se aprobă de către Consiliu.
 6. Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise in ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei.
  Raportorul este, de regulă, primarul, veceprimarii, secretarul, specialiştii primăriei sau unul din consilierii care au iniţiat proiectul respectiv.
 7. La şedinţa Consiliului, consilierii care doresc să participe la dezbateri pe
  ordinea de zi solicită acest lucru în formă orală sau scrisă. Preşedintele de şedinţă oferă cuvântul conform ordinii solicitării.
 8. Oratorii vorbesc doar de la tribuna din sala de şedinţă.
 9. Consilierul şi alţi prezenţi la şedinţă sunt obligaţi ca în luarea lor de cuvînt să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
 10. Preşedintele şedinţei, consilierii şi alte persoane, care participă la dezbatere sunt obligaţi să respecte Regulamentul de lucru aprobat.
 11. Preşedintele şedinţei şi fiecare consilier poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse în discuţia Consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
 12. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor şi
  persoanelor, care participă la dezbatere, atât de la tribună, cât şi din sala de şedinţe.
  Nu se va admite dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
 13. Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvînt, în funcţie de obiectul dezbaterii. în acest scop, el poate propune consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere a proiectului, cu excepţia cazului cînd consiliul, la începutul şedinţei, a adoptat regulamentul de lucru al şedinţei consiliului.

în cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei
consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvîntul. Consilierul este obligat ca în luarea sa de cuvînt să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

 1. In cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbata, preşedintele şedinţei poate propune întreruperea dezbaterilor şi să ceara respectarea regulamentului, fiind in drept:

• să cheme la ordine;

• să retragă cuvântul;

• să dispună eliminarea din sala a persoanelor, care împiedica desfăşurarea
lucrărilor, în afara de consilieri;

 1. Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la
  prevederile legislaţiei sau ale prezentului regulament, Consiliul poate aplica următoarele sancţiuni:

• avertisment;

• eliminarea din sala de şedinţe.

 1. Şedinţele Consiliului se desfăşoară în limba română. Actele Consiliului se
  adoptă în limba română.
 2. Şedinţele Consiliului se înregistrează pe bandă magnetică (după asigurarea Consiliului cu tehnica necesară), se transmit on-line, se stenografiază şi se consemnează în procese-verbale, în conformitate cu Instrucţiunile cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat.
 3. Consilierul care nu a luat cuvântul în cadrul dezbaterilor este în drept să
  transmită preşedintelui de şedinţă textul discursului în chestiunea discutată. Textul discursului se anexeaza la stenograma şedinţei Consiliului.
 4. Preşedintele şedinţei permite oricând unui consilier să răspundă la problema care îl priveşte personal sau referitoare la regulament.
 5. Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale Consiliului aparţine consilierilor.
  Propuneri vizavi de elaborarea unor decizii poate face primarul. Primarul poate participa consultativ la întocmirea deciziilor, de comun acord cu consiliul.
 6. Una şi aceeaşi chestiune pe parcursul unui an, de regulă, nu se examinează. în caz de necesitate stringenta de a examina una şi aceeaşi chestiune, urmeaza să fie prezentată o informaţie despre cauzele neîndeplinirii deciziei precedente, despre gradul de vinovăţie al executanţilor.
 7. Proiectele de decizii se perfectează pe blanchete speciale. Iniţiatorii examinării chestiunii poartă răspundere pentru calitatea si termenul de prezentare a proiectelor de decizii.
 8. Textul proiectului de decizie a Consiliului trebuie să aiba un titlu ce reflectă concis şi întocmai conţinutul ei. Proiectul de decizie trebuie să fie laconic, cu formulări clare, să includă o analiză a faptelor şi evenimentelor în raport de cauzalitate, să fie redactat minuţios, dactilografiat pe blanchetă corespunzătoare, vizat de către executant, viceprimar, jurist. Avizele se fac pe versoul ultimei file a proiectului de decizie. Ele trebuie să fie lizibile.
 9. Proiectele de decizii vor fi însoţite de o notă informativă succintă,
  argumentându-se oportunitatea examinării chestiunii respective, starea de lucruri şi rezultatul scontat, precum şi cheltuielile băneşti orientative pentru realizarea propunerilor făcute. Proiectele de decizii şi materialele aferente vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnica legislativă. în acest scop secretarul Consiliului acordă asistenţa tehnică de specialitate. în proiectele de decizii se introduc modificările propuse de comisia de profil. Proiectele de decizii şi notele informative se prezintă în limba română.
 10. Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţei de către primar, consemnîndu-se titlul şi iniţiatorul proiectului, şi se aduc la cunoştinţa consilierilor imediat, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost remise spre avizare şi cu invitaţia de a prezenta amendamente.
 11. Proiectele de decizii cu materialele de însoţire se transmit spre avizare
  comisiilor de specialitate ale consiliului, compartimentelor de specialitate ale primăriei şi serviciilor publice desconcentrate şi descentralizate în vederea întocmirii unui raport.

O data cu transmiterea prioectelor de decizii, se precizează şi data prezentării raportului, informaţiei şi a avizului, cu condiţia ca raportul şi informaţia să fie remise şi comisiei de specialitate înainte de ăntocmirea de către aceasta a avizului.

Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau
poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, pînă la înscrierea acestora în ordinea de zi.

 1. După examinarea proiectului de decizie şi a propunerilor comisiei de
  specialitate a Consiliului şi ale serviciilor publice, comisia de specialitate a Consiliului hotărăşte adoptarea, modificarea sau respingerea lor.

Rapoartele, avizele se transmit secretarului consiliului, care va dispune
măsurile corespunzătoare de remitere a lor către primar şi către consilieri cel tîrziu pînă la data şedinţei consiliului.

 1. Proiectele de decizii şi alte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de specialitate al primăriei şi al serviciilor publice, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în şedinţa ordinară a acestuia.
 2. Materialele prezentate secretarului cu încălcări ale prevederilor legislaţiei, prezentului Regulament şi Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice locale ale Republicii Moldova sunt restituite executorilor.
 3. Consilierii procedează la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi, dacă in
  sala de şedinţă este întrunit cvorumul, conform înregistrării.

Capitolul VII. PROCEDURA DE VOT

 1. Votarea este dirijata de preşedintele de şedinţă. în timpul votării consilierilor

nu li se mai oferă cuvîntul. înainte de a începe procedura de votare, preşedintele de şedinţă formulează exact chestiunea pusa la vot. Tot el anunţă rezultatele votării „pro”, „contra”, „s-au abtinut”.

 1. Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane.

Consilierul este obligat să fie prezent în timpul votării în sala în care are loc
şedinţa Consiliului. Orice alt mod de votare nu se admite.

Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării
deschise. Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal.

Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei
sau a unuia dintre consilieri, cu excepţia în care, prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită modalitate.

 1. In cazul în care avizele comisiilor la proiectul deciziei, supus votării, sunt
  pozitive şi nu au fost formulate propuneri de modificare atât în comisii cat şi în şedinţa consiliului, proiectul iniţial se va vota prin procedura simpla: se numără voturile expuse „pro”, „contra” si „abţinut”. în celelalte cazuri (avize pozitive, dar cu amendamente, pecum si avize negative ale comisiilor, propuneri de modificări făcute în cadrul şedinţei Consiliului) se va vota iniţial ca bază proiectul propus prin procedură simplă, apoi se va supune votării fiecare propunere de modificare în ordinea în care au parvenit.
 2. Votarea prin apel nominal se desfasoara în modul următor: preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor „pro”, „contra”, „s-au abţinut”. Secretarul Consiliului dă citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetica. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţa cuvântul „pro”, „contra” si „abţinut” în funcţie de opţiunea sa.
 3. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele ce vot.

Textul buletinului de vot trebuie să fie clar si precis. Pentru exprimarea
opţiunii se folosesc cuvintele „pro”, „contra” si „abţinut”.

Buletinele de vot se introduc în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului ori au fost folosite mai multe cuvinte decât cele prevăzute în punctul respectiv pentru a-şi exprima opţiunea.

 1. Deciziile Consiliului se adoptă prin vot deschis, cu votul majorităţii
  consilierilor prezenţi, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se cere o altă majoritate de voturi.

Prezenţi sunt consideraţi doar consilierii care la momentul votării se află în
sala de şedinţă. în cazul cînd este necesar şi/sau la cerinţa consilierului, secretarul Consiliului, înainte de a începe votarea verifică numărul consilierilor prezenţi în
sală.

Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării, consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.

în caz de paritate a voturilor, decizia nu se adoptă şi dezbaterea se transferă pentru şedinţa următoare a Consiliului. Deciziile privind alegerea viceprimarilor, administrarea patrimoniului public comunal, bugetului comunei, privind determinarea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, privind dezvoltarea planificării localităţilor şi amenajarea teritoriului, privind asocierea cu alte consilii, instituţii publice din ţară sau străinătate – se adoptă cu votul majorităţii consilierilor
aleşi (12 consilieri).

 1. Consilierii au dreptul sa solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie
  consemnat expres modul în care s-a votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe.
 2. La adoptarea deciziei nu este în drept să participe consilierul care:

• el personal, soţul, copii, părinţii săi au un interes patrimonial în problema
supusă dezbaterii;

• este conducător sau membru al organelor de conducere ale întreprinderii,
instituţiei, organizaţiei sau ale filialelor si reprezentanţelor acestora, în a
căror privinţă se ia decizia;


• este incopatibil, conform legii privind administraţia publică locală şi Legii
privind statutul alesului local, şi incopatibilitatea dureaza mai mult de 30 de zile din data apariţiei acesteia.

 1. Deciziile cu caracter normativ se dau publicităţii la expirarea termenului de şapte zile, stabilit pentru contestarea lor în instanţa de judecată de către Organul de control Administrativ sau după intrarea în vigoare a hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la respingerea acţiunii intentate.
 2. Deciziile cu caracter normativ sunt obligatorii spre executare din ziua aducerii lor la cunoştinţă publicului. Deciziile cu caracter individual sînt aduse la cunoştinţă persoanelor vizate, în termen de zece zile, de către specialiştii primăriei.
 3. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia în cadrul aceleiaşi şedinţe.

Capitolul VIII. ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETITII SI INFORMAREA
CONSILIERILOR

 1. Consilierul examinează, în modul stabilit de lege, propunerile, cererile,
  plîngerile cetăţenilor, îi primeşte pe acestea în audienţă.
 2. Consilierul are dreptul de a adresa interpelări organelor locale ale
  administraţiei publice, specialiştilor primăriei, agenţilor economici.
 3. Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau verbal, primarului, viceprimarilor, si secretarului Consiliului, funcţionarilor primăriei, care sunt obligaţi în termenul stabilit de legislaţie să răspundă necondiţionat şi fără restricţii suplimentare. Prin întrebare se solicita informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.
 4. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris, în termen de 30 de zile.
 5. Consilierii pot solicita informaţiile necesare de la servicii sau instituţii publice comunale, iar acestea sint obligate să le furnizeze în termen de cel mult 2 săptămîni. Informaţiile pot fi cerute şi. comunicate în scris sau oral.
 6. Corespondenta primită în adresa Consiliului, în termen de 3 zile se transmite la toate fracţiunile Consiliului.
 7. Consilierii sunt în drept să consulte şi acte sau dosare ale Consiliului şi să
  primească informaţii la sediul autorităţii publice locale. Informaţiile se pot cere şi comunica în scris. Secretarul Consiliului informează preşedinţii comisiilor şi preşedinţii fracţiunilor despre contestările la deciziile Consiliului.
 8. Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea
  audienţei se efectuează conform Legii cu privire la petiţionare şi alte acte
  normative.Primarul, viceprimarii, aparatul primăriei sunt obligaţi să contribuie în activitatea consilierilor, luînd in consideraţie şi audienţa cetîţenilor.

Capitolul IX. CONTROLUL EXECUTĂRII DECIZIILOR CONSILIULUI
ŞI INTERPELĂRILOR CONSILIERILOR; PLANIFICAREA
ACTIVITATII CONSILIULUI

 1. Controlul executării deciziilor Consiliului, interpelărilor si intrebărilor
  consilierilor se efectuează de către Secretarul Consiliului prin concursul aparatului subordonat. în termen de 7 zile după adoptarea deciziilor, secretarul Consiliului distribuie materialele executanţilor respectivi şi, după caz, comisiilor consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate ale Consiliului.
 2. Controlul executării cuprinde: stabilirea termenelor de executare, verificarea aducerii la timp spre cunoştinţa executantului a deciziilor, interpelărilor, precum si verificarea mersului executării, evidenţei si generalizării rezultatelor executării si informarea primarului, inclusiv suspendării controlului.
 3. Deciziile Consiliului sunt scoase de la control de către Consiliu la propunerea primarului, viceprimarului, secretarului Consiliului.
 4. Secretarul Consiliului informează consilierii despre mersul îndeplinirii
  deciziilor, precum şi despre dificultăţile apărute în legătură cu executarea

Margareta BURDUJA